SEARCH AND PRESS ENTER
Przed

Prace przedprojektowe

Przed przystąpieniem do projektowania przeprowadzana jest analiza:
 potrzeb i wymagań Inwestora
 uwarunkowań działki
 otoczenia prawnego inwestycji (wymogów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy)
 zgromadzonych decyzji i zaświadczeń
 możliwych wariantów koncepcji i ich wykonalności
• efektywności funkcjonalnej i ekonomicznej planowanej koncepcji

Koncepcje

Koncepcja stanowi wstępne opracowanie w uproszczonej szacie graficznej, zawierające główne założenia rozwiązania projektowego.

Projekt koncepcyjny ma kluczowe znaczenie dla powodzenia zamierzenia budowlanego – decyzje podjęte na tym etapie rzutują na całość projektu.

Przygotowujemy koncepcje:
zagospodarowania terenu
budynków
układów urbanistycznych
wnętrz

Koncepcje
Inwentaryzacja

Inwentaryzacje

Inwentaryzacja obiektu istniejącego musi być wykonana dla zmiany sposobu użytkowania, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy.

Składają się na nią pomiary i dokumentacja rysunkowa obiektu wraz z opisem rozwiązań technicznych.

Inwentaryzacji do celów projektowych towarzyszy ocena stanu technicznego wykonana przez konstruktora.

Projekty budowlane

Projekty budowlane to projekty wymagane do złożenia wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Projekty te muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, na aktualnej mapie do celów projektowych.

Projekt budowlany powinien zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej, oświadczenia właściwych jednostek o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków, usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do drogi publicznej, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

W zależności od rodzaju obiektu projekty budowlane wykonujemy w następujących specjalnościach:
architektonicznej
konstrukcyjno-budowlanej
sanitarnej
elektrycznej
telekomunikacyjnej
drogowej

Budowa
Koncept

Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy stanowi rozwinięcie projektu budowlanego – zawiera rozwiązania szczegółowe.

Projekty wykonawcze wykonujemy w następujących specjalnościach:
architektonicznej
konstrukcyjno-budowlanej
sanitarnej
elektrycznej
telekomunikacyjnej
drogowej

Projekt wykonawczy jest niezbędny dla wykonania przedmiaru, oraz kosztorysu inwestorskiego – dokładnego zestawienia kosztów inwestycji.

Formalności

Oferujemy wykonanie lub pomoc w uzyskaniu:
wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
decyzji o warunkach zabudowy
mapy do celów projektowych
programu funkcjonalno-użytkowego
decyzji środowiskowej
pozwolenia wodno-prawnego
pozwolenia konserwatorskiego
zapewnień dostaw mediów
pozwolenia na wycinkę drzew
uzgodnienia z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
pozwolenia na budowę

Formalnosci
Copyright by MODIFIKA 2017